1. הגדרות

"עורכת ההגרלה" – עזר מציון {ע.ר. 580079978} מרח' רבינוב 5 בני ברק.

"ההגרלה" - הגרלה הנה הגרלה בשיטה של 'מכירה סינית' הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להיתר שניתן לה על ידי החשב הכללי באוצר בתאריך  5.1.2020 ואשר תקנון זה הוא תקנונה.

"המפקח" – רו"ח יהודה קינן, מרחוב מוטה גור 12 גבעת שמואל

"תקופת המבצע" – ההגרלה תיערך אי"ה בתאריך 2.3.2020.

"הזכאות להשתתף" - כל מי שרכש כרטיס/ים להגרלה באמצעות הדרכים המופיעות בתקנון זה ואשר טופס ההגרלה שלו נקלט במערכת הממוחשבת של ההגרלה ואשר קיים את הוראות תקנון זה.

"טופס הגרלה"   - טופס הגרלה / כרטיס / רשומה אלקטרונית ובו מפורטים פרטים מזהים של המשתתף. מובהר כי רק טופס הגרלה אשר מולאו בו מלוא הפרטים במדויק יחשב כטופס הגרלה תקף המזכה את המשתתף אשר פרטיו צוינו בטופס את הזכאות לקחת חלק בהגרלה.

 "קליטת טופס הגרלה" – השלמת הקלדת כל הנתונים המופיעים בטופס ההגרלה, לתוך המערכת הממוחשבת של ההגרלה.

"הפרסים" – מגוון של פרסים כמופיע בחוברת ההגרלה המצורפת לתקנון זה כחלק בלתי נפרד ממנו.

  1. פרשנות

2.1.      בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2.      בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

2.3    החוזה בדבר השתתפותו של המשתתף בהגרלה, ייחשב כנכרת בינו לבין עורכת ההגרלה בעת קליטת תשלום מלוא התמורה בגין כרטיס הגרלה בידי עורכת ההגרלה. תנאיו של החוזה יהיו התנאים האמורים בתקנון זה בשלמותם, לרבות כל שינוי שיחול בו.

  1. השתתפות במבצע

על מנת להשתתף במבצע יפעל משתתף כדלקמן:

3.1.      על המבקש להשתתף במבצע לרכוש כרטיס/י הגרלה בכל כמות שיימצא לנכון באמצעות תחנות המכירה או המוקד הטלפוני המיוחד שתפעיל עורכת ההגרלה לצורך כך או אתר האינטרנט אשר תקים העמותה לצורך כך. פרטי המשתתפים יוקלדו למערכת ממוחשבת, לרבות פרטיהם האישיים ובחירתם ביחס לפרסי העומדים להגרלה. 

3.2.      ההשתתפות בהגרלה מותנית במתן הסכמת המשתתף להיכלל במאגר הדיוור של עורכת ההגרלה. יובהר, כי ההשתתפות בהגרלה באמצעות מילוי פרטי המשתתף בטופס ההגרלה כאמור, מהווה הסכמה מפורשת להיכלל במאגר הדיוור של עורכת ההגרלה והכל בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים).

3.3.      תנאי לזכייה בהגרלה הוא, כי המשתתף אכן עמד בתנאי הזכאות להשתתף בהגרלה כאמור לעיל, מילא את פרטיו בטופס ועמד בהוראות תקנון זה .

  1. שיטת ההגרלה

4.1.      בהגרלה ישתתפו כל מי שרכשו כרטיסים להגרלה (בכל אחד מן האופנים האפשריים), שילמו את תמורתם המלאה וטופס ההגרלה שלהם נקלט בתוך המערכת.  

4.2.      ההגרלה תבוצע במועד כאמור לעיל ובנוכחות המפקח על ההגרלה. ההגרלה תהיה ממוחשבת ותבוצע באמצעות תוכנה אשר תריץ את קובץ כלל משתתפי ההגרלה אשר נרשמו, רכשו כרטיסים, שילמו את תמורתם וטופס ההגרלה שלהם נקלט במערכת הממוחשבת. בגין כל פרס תיערך הגרלה נפרדת באופן המתואר לעיל ולהלן. המחשב יריץ את שמות המשתתפים ויעצור באופן אקראי על אחד מן השמות המופיעים ברשומה. השם שעליו ייעצר המחשב – הוא יהיה הזוכה באותו הפרס. ככל שבפרס מסוים ישנן מספר זוכים, יוגדר הדבר מראש באופן שתוצאות ההגרלה הממוחשבת יציגו תוצאות כמספר הזוכים הרלוונטי לאותו פרס.

 4.3.     לאחר ביצוע ההגרלה תיערך בדיקה על ידי המפקח על ההגרלה או מי שהוא מינה לצורך כך, שהשם אשר עלה בגורל מציג משתתף אשר מילא טופס הגרלה תקין ושילם את תמורתו. ככל שיימצא כי טופס ההגרלה אינו תקין או אינו עומד בתנאי תקנון זה, יוגרל זוכה חדש באותו האופן. כך יוגרלו לבסוף זוכים כמספר הפרסים מכל סוג.

4.4.      לאחר קיום ההגרלה האמורה לעיל ובחירת הזוכים בה, תישמר רשימת המשתתפים הממוחשבת וזאת עד להשלמת תהליך חלוקת הפרסים וכן למקרה בו מסיבה זו או אחרת ובהחלטת המפקח על ההגרלה, יהיה צורך להגריל זוכה חדש.

 4.5.       מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרסים, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם ו/או חסר ו/או חוסר בהירות בטופס ההגרלה וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או כל סיבה רלוונטית אחרת.

  1. איתור הזוכים והענקת הפרס

5.1.      לאחר ביצוע ההגרלה ובחירת הזוכים באופן האמור לעיל, תפעל עורכת ההגרלה לאיתור הזוכים בהתאם לפרטים המצוינים בטופס ההגרלה שמולא על ידם, לשם מתן הודעה בדבר זכייתם בהגרלה.

5.2.     איתורו של המועמד לזכייה ייעשה בשקידה ראויה וסבירה ויימשך שלושים יום ממועד עריכת ההגרלה. בהגרלה זו יחולקו 100% מן הפרסים העומדים לחלוקה כפוף לאיתור הזוכים והיענותם לבוא ולקבל את הפרסים.

5.3.      זוכה אשר לא יאותר בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל ו/או אשר המפקח החליט על ביטול זכייתו, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס וזכייתו תבוטל. במקרה כאמור תיערך הגרלה נוספת אך ורק ביחס לאותו הפרס אשר הזוכה בו לא אותר, יוכרז מועמד חדש כזוכה, בהתאם לסדר הגרלתו ועורכת ההגרלה תפעל לאיתורו כאמור לעיל וכחוזר חלילה.

5.4.       לאחר איתור המועמדים לזכייה תישלח לידיהם הודעה מפורטת בכתב, לכתובת אותה מסרו בעת רכישת כרטיסי ההגרלה, בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת עורכת ההגרלה. תוצאות ההגרלה תפורסמנה גם פעמיים בעיתון יומי ובאתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.  

  1. מפקח

6.1.       כמפקח על ההגרלה משמש רו"ח יהודה קינן מרחוב מוטה גור 12 גבעת שמואל (להלן: "המפקח").

6.2.       המפקח או מי מטעמו, יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.

6.3.     החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף / הזוכה יהיה רשאי לפנות לבית המשפט בכל מקרה בו ימצא לנכון לערער על החלטה זו.

  1. כללי

7.1.     בהשתתפותו בהגרלה, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

7.2.       הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

7.3.       עורכת ההגרלה אינה אחראית לטיב ו/או לאיכות הפרס ו/או השירות הקשורים לפרס והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה של החברות אשר מטעמן ניתן הפרס.

7.4.      מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, המפקח יהיה רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך ביצוע עבירה או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעת המפקח ולדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה, ככל וזה חולק.

7.5.      המשתתפים, לרבות הזוכים, פוטרים את עורכת ההגרלה ו/או את המפקח מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת מבצע זה ובמסגרת מימוש הפרס, ככל שעורכת ההגרלה ו/או המפקח פעלו כחוק ובהתאם לאמור בתקנון זה.

7.6.       עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מההגרלה או את ההגרלה כולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף לאישור המפקח (להלן: "הודעת ביטול").

7.7.      עורכת ההגרלה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, סוגי הפרסים, על פי שיקול דעתה המוחלט (להלן: "שינוי תנאי המבצע").  

7.8.      עורכת ההגרלה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.

7.10.   המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה והמפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לפרס ו/או למימושו, ככל שעורכת ההגרלה ו/או המפקח פעלו בהתאם לחוק ובהתאם לקבוע בתקנון זה.

7.11.   המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

7.12.   המשתתף ו/או רוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר שידוע לו, כי יתכן שבשל מורכבותה הלוגיסטית של ההגרלה ועל אף מאמצי עורכת ההגרלה, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות זמנים ו/או תקשורת, בכל שלב משלבי ההגרלה, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרס בהגרלה ו/או לממשו ו/או לקבלו, המשתתף מסכים לפטור את עורכת ההגרלה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

7.13.  ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה, על המפקח, וכן על עובדיהם, מנהליהם ובני משפחותיהם. ("בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות"). כמו כן אסורה ההשתתפות בהגרלה על קטינים. בהקשר זה יצוין כי בכל מקרה של זכייה אשר יתברר בדיעבד כי הזוכה הנו קטין  - תבוטל הזכייה ותיערך הגרלה חוזרת על אותו פרס. 

7.15.    שמות הזוכים יעודכנו גם באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.

7.16.   המבצע כפוף לתקנון זה, הנמצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה, ברח'  רבינוב 5 בני ברק,
קומה 6 במשרדה של עו"ד אסתר היימן וכן ובמשרדו של המפקח על ההגרלה, רו"ח יהודה קינן ברחוב מוטה גור 12 גבעת שמואל. התקנון יפורסם בעיתון יומי לא פחות משבעה ימים ממועד עריכת ההגרלה.

7.17  כל הזכיות בהגרלה זו תהיינה כפופות לתקנות מס הכנסה ולפקודת מס הכנסה ולסעיפים הרלוונטיים לעניין זכייה בהגרלות, ועורכת ההגרלה תנכה מן הזכיות מס במקור במידה ותחול חובה שכזו על פי חוק. בהקשר זה יובהר כי ככל שיהיה מדובר בפרס שאיננו פרס כספי, לא יימסר הפרס לזוכה עד אשר ישלם הזוכה לעורכת ההגרלה את שווי המס לניכוי במקור, ככל שחלה חובה לכך עפ"י חוק.

7.18 משתתף אשר לא יסור לקבל את הפרס על פי ההנחיות אשר יימסרו לו, וזאת בתוך 90 יום מיום קבלת ההודעה מעורכת ההגרלה – יחליט המפקח בהתאם לנסיבות האם תישלל זכייתו ותבוצע הגרלה חדשה ביחס לאותו הפרס או שעורכת ההגרלה תאפשר להעמיד לרשותו פרק זמן נוסף לבוא ולקבל את זכייתו.

 

****************************************************