בס"ד

תקנון הגרלה – 'מכירה  סינית' – עזר מציון – 2024

  1. הגדרות

"עורכת ההגרלה" – עזר מציון {ע.ר. 580079978} מרח' רבינוב 5 בני ברק.

"ההגרלה" - הגרלה הנה הגרלה בשיטה של 'מכירה סינית' הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להיתר שניתן לה על ידי מנכ"ל משרד האוצר  בתאריך  25/12/2023 ואשר תקנון זה הוא תקנונה.

"המפקח" – רו"ח אביאל גלעד ממשרד לאון אורליצקי ושות'. 

"תקופת המבצע" – המבצע ייערך אי"ה בחודשים ינואר – מרץ 2024 וההגרלה עצמה תיערך בתאריך 10.3.24

"הזכאות להשתתף" - כל מי שרכש כרטיס/ים להגרלה באמצעות הדרכים המופיעות בתקנון זה ואשר טופס ההגרלה שלו נקלט במערכת הממוחשבת של ההגרלה ואשר קיים את הוראות תקנון זה.

"טופס הגרלה"   - טופס הגרלה / כרטיס / רשומה אלקטרונית ובו מפורטים פרטים מזהים של המשתתף. מובהר כי רק טופס הגרלה אשר מולאו בו מלוא הפרטים במדויק יחשב כטופס הגרלה תקף המזכה את המשתתף אשר פרטיו צוינו בטופס את הזכאות לקחת חלק בהגרלה.

 "קליטת טופס הגרלה" – השלמת הקלדת כל הנתונים המופיעים בטופס ההגרלה, לתוך המערכת הממוחשבת של ההגרלה.

"הפרסים" – מגוון של פרסים כמופיע בחוברת ההגרלה וברשימת הפרסים ושווים המצורפים לתקנון זה כחלק בלתי נפרד ממנו.

"מטרת ההגרלה" – גיוס תרומות למימון פעילות מצילת חיים ופעילות תמיכה בחולים המהוות את ליבת העשייה של העמותה בהתאם למטרותיה.

  1. פרשנות

2.1.      בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2.      בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

2.3    החוזה בדבר השתתפותו של המשתתף בהגרלה, ייחשב כנכרת בינו לבין עורכת ההגרלה בעת קליטת תשלום מלוא התמורה בגין כרטיס הגרלה בידי עורכת ההגרלה. תנאיו של החוזה יהיו התנאים האמורים בתקנון זה בשלמותם, לרבות כל שינוי שיחול בו.

  1. השתתפות במבצע

על מנת להשתתף במבצע יפעל משתתף כדלקמן:

3.1.      על המבקש להשתתף במבצע לרכוש כרטיס/י הגרלה בכל כמות שיימצא לנכון באמצעות תחנות המכירה או המוקד הטלפוני המיוחד שתפעיל עורכת ההגרלה לצורך כך או אתר האינטרנט אשר תקים העמותה לצורך כך. פרטי המשתתפים יוקלדו למערכת ממוחשבת, לרבות פרטיהם האישיים ובחירתם ביחס לפרסי העומדים להגרלה. 

3.2.      ההשתתפות בהגרלה מותנית במתן הסכמה פוזיטיבית של  המשתתף להיכלל במאגר הדיוור של עורכת ההגרלה, והכל בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים).

3.3.      תנאי לזכייה בהגרלה הוא, כי המשתתף אכן עמד בתנאי הזכאות להשתתף בהגרלה כאמור לעיל, מילא את פרטיו בטופס ועמד בהוראות תקנון זה .

  1. שיטת ההגרלה

4.1.      בהגרלה ישתתפו כל מי שרכשו כרטיסים להגרלה (בכל אחד מן האופנים האפשריים), שילמו את תמורתם המלאה וטופס ההגרלה שלהם נקלט בתוך המערכת (התנאים מצטברים). 

4.2.     ההגרלה תבוצע במועד כאמור לעיל ובנוכחות המפקח על ההגרלה. ההגרלה תהיה ממוחשבת ותבוצע באמצעות תוכנה אשר תריץ את קובץ כלל משתתפי ההגרלה אשר נרשמו, רכשו כרטיסים, שילמו את תמורתם וטופס ההגרלה שלהם נקלט במערכת הממוחשבת. בגין כל פרס תיערך הגרלה נפרדת באופן המתואר לעיל ולהלן. המחשב יריץ את שמות המשתתפים ויעצור באופן אקראי על אחד מן השמות המופיעים ברשומה. השם שעליו ייעצר המחשב – הוא יהיה הזוכה באותו הפרס. ככל שבפרס מסוים ישנן מספר זוכים, יוגדר הדבר מראש באופן שתוצאות ההגרלה הממוחשבת יציגו תוצאות כמספר הזוכים הרלוונטי לאותו פרס.

 4.3.     לאחר ביצוע ההגרלה תיערך בדיקה על ידי המפקח על ההגרלה או מי שהוא מינה לצורך כך, שהשם אשר עלה בגורל מציג משתתף אשר מילא טופס הגרלה תקין ושילם את תמורתו. ככל שיימצא כי טופס ההגרלה אינו תקין או אינו עומד בתנאי תקנון זה, יוגרל זוכה חדש באותו האופן. כך יוגרלו לבסוף זוכים כמספר הפרסים מכל סוג.

4.4.      לאחר קיום ההגרלה האמורה לעיל ובחירת הזוכים בה, תישמר רשימת המשתתפים הממוחשבת וזאת עד להשלמת תהליך חלוקת הפרסים וכן למקרה בו מסיבה זו או אחרת ובהחלטת המפקח על ההגרלה, יהיה צורך להגריל זוכה חדש.

 4.5.       מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרסים, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם ו/או חסר ו/או חוסר בהירות בטופס ההגרלה וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או כל סיבה רלוונטית אחרת.

4.6      מחירי הכרטיסים הנם כדלקמן: כרטיס יחיד: 50 ₪, כרטיס לפרס כספת מלאה (פרס מס' 1) : 60 ₪., חבילה קטנה (3 כרטיסים): 114 ₪, חבילה בסיסית (10 כרטיסים):225 ₪, חבילה כדאית (30 כרטיסים): 460 ₪, חבילה יוקרתית (100 כרטיסים): 1,248 ₪, חבילה חלומית (300 כרטיסים): 2,400 ₪. היות ומדובר בתרומה לעמותה, לא קיימת הגבלה על מספר הכרטיסים שניתן לרכוש.                                                         

 

  1. איתור הזוכים והענקת הפרס

5.1.      לאחר ביצוע ההגרלה ובחירת הזוכים באופן האמור לעיל, תפעל עורכת ההגרלה לאיתור הזוכים בהתאם לפרטים המצוינים בטופס ההגרלה שמולא על ידם, לשם מתן הודעה בדבר זכייתם בהגרלה.

5.2.     איתורו של המועמד לזכייה ייעשה בשקידה ראויה וסבירה ויימשך שלושים יום ממועד עריכת ההגרלה. בהגרלה זו יחולקו 100% מן הפרסים העומדים לחלוקה כפוף לאיתור הזוכים והיענותם לבוא ולקבל את הפרסים.

5.3.      זוכה אשר לא יאותר בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל ו/או אשר המפקח החליט על ביטול זכייתו, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס וזכייתו תבוטל. במקרה כאמור תיערך הגרלה נוספת אך ורק ביחס לאותו הפרס אשר הזוכה בו לא אותר, יוכרז מועמד חדש כזוכה, בהתאם לסדר הגרלתו ועורכת ההגרלה תפעל לאיתורו כאמור לעיל וכחוזר חלילה.

5.4.       לאחר איתור המועמדים לזכייה תישלח לידיהם הודעה מפורטת בכתב, לכתובת אותה מסרו בעת רכישת כרטיסי ההגרלה, בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת עורכת ההגרלה. תוצאות ההגרלה תפורסמנה גם פעמיים בעיתון יומי ובאתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.  

  1. מפקח

6.1.       כמפקח על ההגרלה משמש רו"ח אביאל גלעד מדרך בן גוריון 1, מגדלי ב.ס.ר 2, בני ברק (להלן: "המפקח").

 

6.2.       המפקח או מי מטעמו, יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.

6.3.     החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף / הזוכה יהיה רשאי לפנות לבית המשפט בכל מקרה בו ימצא לנכון לערער על החלטה זו.

  1. כללי

7.1.     תקנון זה מחייב את כלל משתתפי ההגרלה וכלל הזוכים בה.

7.2.      הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור לעיל, רשאית עורכת ההגרלה בנסיבות אשר יצדיקו זאת בהתאם לשיקול דעתה, להמיר את הפרס בשוויו הכספי. פעולה זו תאושר על ידי המפקח על ההגרלה. טבלת הפרסים כולל שווים מצורפת לתקנון זה.

7.3.      עורכת ההגרלה אינה אחראית לטיב ו/או לאיכות הפרס ו/או השירות הקשורים לפרס והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה של החברות אשר מטעמן ניתן הפרס.

7.4.      מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, המפקח יהיה רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך ביצוע עבירה או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעת המפקח ולדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה, ככל וזה חולק. 

7.5.       עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מההגרלה או את ההגרלה כולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף לאישור המפקח וזאת כל עוד לא החל מבצע ההגרלות (להלן: "הודעת ביטול"). במקרה של ביטול ההגרלה, ככל שניתנה הודעת ביטול כאמור, וככל ששולמו כספים בעד השתתפות בהגרלה – אלה יוחזרו למשלמים – במלואם.  

7.6.      עורכת ההגרלה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, סוגי הפרסים, על פי שיקול דעתה המוחלט כל עוד שינויים אלו יבוצעו לא יאוחר ממועד תחילת המבצע (להלן: "שינוי תנאי המבצע"),

7.7.      עורכת ההגרלה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.

7.8.   המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם   במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

7.9.  ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה, על המפקח, וכן על עובדיהם, מנהליהם ובני משפחותיהם. ("בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות"). כמו כן אסורה ההשתתפות בהגרלה על קטינים. בהקשר זה יצוין כי בכל מקרה של זכייה אשר יתברר בדיעבד כי הזוכה הנו קטין  - תבוטל הזכייה ותיערך הגרלה חוזרת על אותו פרס. 

7.10.    שמות הזוכים יעודכנו גם באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.

7.11.   המבצע כפוף לתקנון זה, הנמצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה, ברח'  רבינוב 5 בני ברק,
קומה 6 במשרדה של עו"ד אסתר היימן וכן ובמשרדו של המפקח על ההגרלה,רו"ח אביאל גלעד ברחוב דוד בן גוריון 1 בני ברק. . התקנון יפורסם בעיתון יומי לא פחות משבעה ימים ממועד עריכת ההגרלה.

7.12  כל הזכיות בהגרלה זו תהיינה כפופות לתקנות מס הכנסה ולפקודת מס הכנסה ולסעיפים הרלוונטיים לעניין זכייה בהגרלות, ועורכת ההגרלה תנכה מן הזכיות מס במקור במידה ותחול חובה שכזו על פי חוק. בהקשר זה יובהר כי ככל שיהיה מדובר בפרס שאיננו פרס כספי, לא יימסר הפרס לזוכה עד אשר ישלם הזוכה לעורכת ההגרלה את שווי המס לניכוי במקור, ככל שחלה חובה לכך עפ"י חוק.

7.13 משתתף אשר לא יסור לקבל את הפרס על פי ההנחיות אשר יימסרו לו, וזאת בתוך 90 יום מיום קבלת ההודעה מעורכת ההגרלה – יחליט המפקח בהתאם לנסיבות האם תישלל זכייתו ותבוצע הגרלה חדשה ביחס לאותו הפרס או שעורכת ההגרלה תאפשר להעמיד לרשותו פרק זמן נוסף לבוא ולקבל את זכייתו.

7.14  מובהר כי התמונות המופיעות בחוברת ההגרלה (הפיזית או הממוחשבת) הנן להמחשה בלבד וכי בכל סתירה בין התמונה לבין מפרט הפרס – מפרט הפרס הוא שיקבע.

 

****************************************************